Navigation Horizontal | Navigation Vertical / Unternavigation | Direkt zum Inhalt

Hauptnavigation:

Inhalt:

 

NyitóoldalATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

1. Általános rész

Kizárólag az Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF) érvényesek. Ezzel ellenkező, vagy ügyfeleink ÁSZF-től eltérő feltételeit nem ismerjük el, csak ha érvényességüket kimondottan írásban megerősítettük. Az ÁSZF-ünk akkor is érvényes, ha ezzel ellentétes vagy ügyfeleink ettől az ÁSZF-től eltérő feltételeinek tudatában a leszállítást kikötések nélkül végrehajtjuk. Az ÁSZF-ünk ügyfeleinkkel kötött jövőbeli üzleteinkre is érvényesek.

2. Ajánlat - Rendelés visszaigazolása
Ajánlataink kötetlenek, hacsak a rendelés-visszaigazolásunk másképp nem nyilatkozik. Minden megrendelés csak akkor érvényes, ha azt írásban visszaigazolva elfogadtuk.

3. Megrendelés

Minden megrendeléshez mellékelni kell a termékeinkre vonatkozó összes pontos adatot. Nem vállalunk felelősséget olyan hibákért és károkért, amelyek pontatlan vagy nem teljeskörű megrendelési adatokból származnak.

4. Árak

Hacsak a rendelés-visszaigazolás másképp nem nyilatkozik, áraink gyárunkból való elszállításra vonatkoznak, csomagolás és ÁFA nélkül. A csomagolás külön tételként kerül kiszámlázásra. Az ÁFA a számla kiállításának napján érvényes törvényes mértékben kerül a számlán kiállításra. Fenntartjuk az árak megfelelő változtatásának jogát, ha szerződéskötés után költségnövekedés vagy -csökkenés lép fel, különösen tarifaváltozások, anyagár-változások és devizaárfolyam-ingadozások esetén. Az ilyen többletköltségeket ügyfeleink igényei alapján külön kimutatjuk.

5. Számlázási feltételek - Felszámítás

Hacsak a rendelés-visszaigazolásunk eltérő számlázási feltételekről nem nyilatkozik, számláink a számla kiállításának dátumától számítva 10 napon belül 3% kedvezménnyel érvényesek (kivéve a javításokat és szerelési utasításokat), vagy 21 napon belül a teljes összeg fizetendő. A határidők szempontjából a hozzánk beérkezés napja mértékadó. Jogunkban áll a német jegybanki alapkamaton felül 2% esedékességi kamatot felszámítani. Ha az ügyfél késedelmesen fizet, jogunkban áll a német jegybanki alapkamaton felül 5% késedelmi kamatot felszámítani. Ha a késedelmes fizetésből eredő károkat igazolni tudjuk, jogunkban áll ezeket érvényesíteni. Ügyfélnek csak akkor van joga felszámításra, ha jogerősen megállapításra került, nem vitatott vagy általunk elismert a viszontigénye. Vitatott viszontigényekkel kapcsolatban ügyfél nem élhet visszatartási joggal.

6. Szállítási idő

Szállítási kötelezettségeink betartásának előfeltétele ügyfeleink kötelezettségeinek időbeni és rendes teljesítése. Fenntartjuk a be nem tartott szerződéssel kapcsolatos kifogások jogát. Ha ügyfelünk késedelmesen veszi át az árut vagy egyéb együttműködési kötelezettséget sértene meg, jogosultak vagyunk utólagos határidő kitűzése nélkül vagy elállni a szerződéstől, vagy az ennek következtében keletkező károkat - az esetleges többletköltségekkel együtt - követelni. Fenntartjuk a származtatott kárigények követelésének jogát. Ebben az esetben a vásárlás tárgyának nem szándékos tönkremenetele vagy minőségromlása, ill. ennek kockázata is azt az ügyfelet terheli, aki az átvételt vagy a tartozást késedelmesen teljesíti. Vis major vagy üzemzavarok (elégtelen alapanyag-ellátás, sztrájkok, stb.) esetén fenntartjuk a jogot a szállítási határidő megfelelő hosszabbítására vagy a szállítási szerződéstől való teljes vagy részleges elállásra. Ebben az esetben az ügyfél javára történő kártalanítási igényeket nem áll módunkban teljesíteni. A szállítási határidő részünkről akkor számít teljesítettnek, ha a szállítás tárgya gyártóüzemünket elhagyta vagy ügyfelünk tájékoztatva lett a szállításkész állapotról. Nem ismerjük el az ügyfelek által előírt olyan szállítási időre vonatkozó adatokat, amelyek nem részei a rendelés-visszaigazolásunknak. Törvényes előírások szerinti felelősséget vállalunk, ha általunk okozott késedelem miatt az ügyfél jogosult ezeket érvényesíteni, hogy a szerződése teljesítésének folytonossága ne szűnjék meg. A törvényes előírások szerinti felelősséget vállalunk akkor is, ha a szállítási késedelem számunkra felróható szándékosságból vagy hanyagságból ered. Képviselőnk vagy teljesítésnél igénybevett segédünk vétkessége részünkre róható fel. Ha a szállítási késedelem oka nem egy általunk okozott szándékos szerződésszegés, a kártérítési felelősségünk kizárólag az előre látható, jellegzetesen fellépő károkra terjed ki. A törvényes előírások szerinti felelősséget vállaljuk, ha és amennyiben az általunk okozott szállítási késedelem egy fontos szerződéses kötelezettség vétkes megsértésén alapul. A kártérítési felelősség ebben az esetben is kizárólag az előre látható, jellegzetesen fellépő károkra terjed ki. Ha a szállítási késedelem egy nem jelentős szerződési kötelezettség vétkes megsértésén alapul, ügyfélnek joga van minden befejezett késedelmi hét után átalánydíjas kártérítést követelni, melynek mértéke a szállítási érték 3 százaléka, de nem több, mint a szállítási érték 15 százaléka.

7. Szállítás - Betanítás

Olyan készülékek szállítása esetén, amelyeket orvostechnikai márkakereskedőkön keresztül értékesítünk és a végfelhasználónál szerelést és/vagy betanítást igényelnek (pl. orr-fül-gégészeti eszközök vagy szívókészülékek), fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelést csakis a megfelelő márkakereskedőnek szállítjuk le. Ha a márkakereskedő nem hajtja végre a szerelést és/vagy az ügyfél betanítását, ezt mi végezzük el. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen címen felmerülő költségeket kiegészítőleg kiszámlázzuk. Márkakereskedőink adatrögzítő rendszerében szükség esetén a termékeink útja nyomon követhető egészen a felhasználóig. Márkakereskedőink kötelezettséget vállalnak arra, hogy a termékeinkkel kapcsolatos, bejelentésre kötelezett eseményeket és kockázatokat haladéktalanul jelentik a biztonsági felelőseink felé.

8. Kockázatáthárítás - csomagolás

Hacsak a rendelés-visszaigazolásunk másképp nem nyilatkozik, a szállítás üzemünkből értendő. Az áru rongálódásának vagy elvesztésének kockázata akkor akkor hárul át az ügyfélre, ha üzemünket elhagyta, vagy ügyfelünk átvétele késedelmes. Ez azokban az esetekben is érvényes, ha fuvardíjmentes szállítást igazolunk vissza. A szállítási és egyéb rendelet szerinti csomagolásokat nem vesszük vissza. Ügyfél kötelessége, hogy a csomagolás kártalanításáról saját költségére gondoskodjék. Hacsak kimondottan más megállapodás nincs érvényben, szállítmányaink biztosítása az ügyfél költségére történik. Ha ügyfél az elvitelről maga gondoskodik, biztosítás nem kerül felszámításra. A szállításból eredő károkat csakis akkor tudjuk feldolgozni, ha ügyfél igazoltatja a szállítmányozó céggel a szállítmány kárát, értékcsökkenését vagy elvesztését.

9. Hiányfelelősség

Ügyfél köteles közvetlenül a leszállítás után átvizsgálni a termékünket, hogy azonnal kimutathatók legyenek az esetleges hiányosságok vagy szállítási hibák. Ha ügyfél eleget tett ennek az átvizsgálási és kifogásolási kötelességének, és a fizetési feltételeket is betartotta, akkor a hiányosságokért a törvényes rendeletek szerinti felelősséget vállaljuk. A hiányosságokért a kockázatáthárítás vagy leszállítás napjától számítva két évig (elévülési határidő) vállalunk felelősséget, kivéve a használt készülékeket (1 év elévülési idő). A kétéves hiányfelelősség előfeltétele, hogy ügyfél (számlával vagy fuvarlevéllel) igazolni tudja, hogy ő az első tulajdonos és termékünkön még változatlanul megtalálható az eredeti sorozatszám. Hiányfelelősségünk kiegészítő érvényességei:
a. Utólagos teljesítés esetén szolgáltatásunk választásunk szerint ingyenes javítás - vagy ügyfélnél vagy a telephelyünkön - vagy a termék cseréje. Az utólagos teljesítést egy általunk feljogosított vállalaton keresztül is végrehajthatjuk;

b. visszaküldés esetén ügyfél az árut eredeti csomagolásában küldje vissza, vagy egy ezzel egyenértékű védelmet biztosító más csomagolásban, a mi címünkre, vagy egy általunk közölt címre;
c. Hiányfelelősségünk megszűnik, amennyiben a termékünkön bármiféle módosítást elvégeznek, kivéve, ha a változtatást egy általunk feljogosított vállalat végezte el vagy a változtatást írásban jóváhagytuk. Hiányfelelősségünk akkor is megszűnik, ha a termékünkön harmadik fél javításokat vagy alkatrészcseréket hajt végre. Ez függetlenül érvényes attól, hogy ezek az intézkedések egyedileg vagy együttes hatással okozói valamely hiányosságnak;
d. a felelősségünk nem terjed ki olyan hiányosságokra, melyek oka üzemszerű elhasználódás, szokásos kopás;

- hibás telepítés ill. hibás vagy elégtelen karbantartás; - szakszerűtlen használat vagy (a mellékelt gépkönyvvel ellentétes) kezelési hiba;

- szakszerűtlen vagy hanyag kezelés és ápolás, különösen szennyeződés, vízkövesedés, folyadékok beszívása esetén, szakszerűtlen tisztítás, fertőtlenítés vagy sterilizálás esetén;

- olyan tartozékok és/vagy alkatrészek használata, amelyeket kifejezetten nem engedélyeztünk, - hibás szerelés ill. üzembehelyezés, amelyet ügyfél vagy harmadik személy végzett el;

- Ügyfél gondatlansága a termékünkkel való bánásmód közben; nem megfelelő üzemi feltételek, különösen a páratartalom, hőmérséklet, áramcsatlakozás vagy -ellátás, rázkódások, nem megfelelő szellőztetés esetén;

- Balesetek, vis major, vagy más, általunk nem befolyásolható okok, különösen villámcsapás, vízkár, tűz, a törvényes rendben támadt zavar. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyeket nem a mi termékünk okozott, kivéve a képviselőnk vagy kivitelezési segítségünk szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén. Ha nem terhel bennünket szándékos szerződésszegés, akkor kártérítési kötelezettségünk kizárólag az előre látható, jellegzetesen fellépő károkra terjed ki. Ugyanez érvényes akkor is, ha vétkesek vagyunk egy jelentős szerződési kötelezettség megsértésében. A termékfelelősségi törvény kényszerítő határozatai változatlanul érvényesek.

10. Tulajdonjog

Fenntartjuk az árunk tulajdonjogát a kifizetések beérkezéséig, beleértve a kapcsolódó szerződések, utórendelések, javítások, tartozékszállítások, alkatrészrendelések rendeléseiből adódó követeléseket is. Amennyiben az ügyféllel csekken történő kifizetésben egyezünk meg, a fenntartás az ügyfél általunk elfogadott csekkbeváltására is kiterjed, és nem szűnik meg a kapott csekk általunk történt jóváírásával. Ügyfél szerződésellenes magatartása esetén, különösen fizetési késedelem okán, jogunkban áll az árut visszavenni. Az áru általunk történő visszavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást, hacsak ezt kifejezetten írásban nem nyilatkozzuk. Az áru visszavétele után jogosultak vagyunk az értékesítésére, az értékesítés bevételét - az esedékes értékesítési költségek levonása után - az ügyfél tartozásának kiegyenlítésére kell felhasználni. Ügyfél köteles az árunkat gondosan kezelni. Ha karbantartási vagy ellenőrzési munkák válnak szükségessé, ezeket az ügyfélnek saját költségére, időben kell végrehajtania. Ügyfelünk jogosult a tőlünk megszerzett áru rendes üzletmenet során történő további elidegenítésére. Ezzel együtt azonban minden követelésünk is átadódik a számla végösszegének erejéig (beleértve az ÁFÁ-t is), amely az ilyen további elidegenítésből ügyfelei vagy harmadik fél felé keletkeznek. Ezen követelés behajtására ügyfél a továbbadás után is jogosult. A követelés behajtására vonatkozó jogosultságunk az átadással változatlanul fennáll. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy ügyfél kérésére a járulékos biztosításoktól eltekintünk, amennyiben a biztosításaink realizálható értéke a biztosítandó követelésekhez képest 10 százalékponttal nagyobb. z elengedett biztosítékok kiválasztása a mi illetékességünk.


11. Tervek és rajzok

Fenntartjuk a tulajdon- és szerzői jogot az ajánlatainkhoz hozzáfűzött tervekre, rajzokra, ábrákra, kalkulációkra és egyéb dokumentumokra. Harmadik félnek való átadáshoz ügyfél köteles ezt kifejező írásos beleegyezésünket kérni. Tilos a törvény által védett gyártmányainkat lemásolni és az ilyen eseteket bíróság elé visszük.

12. Illetékesség és teljesítés helye

Az ezzel az ÁSZF-fel és az érvényessége alatt az ügyfeleinkkel kötött szerződésekkel kapcsolatos vitás ügyek rendezésére az illetékes bíróság a székhelyünk.

Ez az illetékesség kizár más, személyes vagy tárgyi jellegű illetékességet. Ügyfelünknek nem áll jogában más bíróságon pert indítani ellenünk, ha viszontkeresetet nyújt be, számít fel vagy visszatartásról nyilatkozik. Jogosultak vagyunk az ügyfeleinket a területileg illetékes bíróságon vagy egyéb, német vagy külföldi jog alapján illetékes bíróságon beperelni. Hacsak a rendelés-visszaigazolásunk másképp nem nyilatkozik, a teljesítés helye a székhelyünk.

Lenzkirch, 2007. szeptember

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
79853 Lenzkirch/Németország

 
 
 

Weitere Informationen:

Direct contact

ATMOS HÖR-KA KFT.
Varga Zoltán
Tel/Fax: +36 1 335 6028
Tel/Fax: +36 62 499 477

ZVarga@atmosmed.hu
Contact form

Leaflet

Your leaflet is empty
Oldaltérkép Impresszum Általános szerződési feltételek